Hellup, asbest op het dak!

Asbest is een delfstof en bestaat uit de natuur voorkomende mineralen die zijn opgebouwd uit fijne, microscopische vezels. Na de oorlog tot ongeveer de jaren ’80 werd het veelvuldig in de bouw gebruikt voor gebouwen, woningen en installaties. Asbest is sterk, slijtvast, isolerend, brandwerend en bovenal goedkoop. Het werd toegepast in dakbedekking, golfplaten, schoorsteenpijpen, waterleidingen, verwarmingstoestellen en rioolbuizen bijvoorbeeld.

Asbest gevaarlijk

Inmiddels weten we, dat asbest een gevaar op kan leveren voor de gezondheid. Zolang asbest in gebonden toestand verkeert, vastgehecht zit in het materiaal, is er niets aan de hand. Losse asbestvezeltjes vormen een risico voor onze gezondheid bij inademen of inslikken. Voor de start van een renovatieproject of sloopwerkzaamheden moet het duidelijk zijn of er asbest in het pand zit en is een asbestinventarisatie verplicht.

Als particulier mag je een beperkte hoeveelheid, te weten maximaal 35 vierkante meter asbesthoudend materiaal zelf verwijderen, zolang er geen asbestvezels vrijkomen. Grotere oppervlakten en bedrijven of instellingen moeten hiervoor een gecertificeerd bedrijf inschakelen. De kosten van asbestverwijdering komen voor rekening van de pandeigenaar.

Subsidie asbestverwijdering

De overheid, het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil het verwijderen van asbestdaken stimuleren omdat het vrijkomen van asbestdeeltjes een risico oplevert voor de leefomgeving. Vanaf 4 januari 2016 tot en met 31 december 2019 geldt een subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken van particulieren, agrarische bedrijven en non-profitorganisaties.

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000,- per adres. Het oppervlakte van het dak moet meer dan 35 m2 zijn. Dakbeschot komt niet in aanmerking voor subsidie. Voor 2016 is een budget van 10 miljoen beschikbaar. Per jaar wordt het subsidieplafond vastgesteld. Mocht het subsidieplafond van dat jaar bereikt zijn ten tijde van de aanvraag, dan verschuift de subsidieaanvraag automatisch naar het volgende jaar.

Specifiek voor agrarische bedrijven of voormalig agrarische bedrijfsgebouwen geldt een specifieke regeling als je asbestverwijdering combineert met het plaatsen van zonnepanelen. Het asbestdakoppervlakte dient minimaal 250 m2 te zijn en de capaciteit van de te plaatsen zonnepanelen 5 kiloWattpiek. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 met een maximum van € 15.000,- per dak. Aanvragen dienen voor 31 december ingediend te worden.

Voor beide regelingen geldt dat je de subsidie binnen 6 maanden na asbestverwijdering aan kunt vragen. Betaling van de subsidie geschiedt dus achteraf. Kroon Aannemersbedrijf werkt samen met een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf en schakel je in voor veilige asbestverwijdering. Meer weten? Bel 026 – 443 85 26.